Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN tiếp nhận hồ sơ xét tuyển Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ Đại học chính quy do Đại học St. Francis, Hoa Kỳ cấp bằng
Ngày sinh