Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN tiếp nhận hồ sơ xét tuyển Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ Đại học chính quy liên kết với Đại học St. Francis, Hoa Kỳ Khóa 1, niên khóa 2021 - 2025
Ngày sinh